Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen benoemd, tenzij anders aangegeven of anders uit de context blijkt, wordt onder de begrippen het volgende verstaan:

1.1 “Opdrachtgever”: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Impactainment Productions BV de opdracht geeft om het Product tot stand te brengen of uitvoering te geven, in de ruimste zin van het begrip.

1.2 “Impactainment Productions BV”: De besloten vennootschap Impactainment Productions BV, gevestigd te 3544 TG Utrecht, Monnikeraklaan 10.

1.3 “Overeenkomst”: De overeenkomst tussen Impactainment Productions BV en de Opdrachtgever (hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”) met betrekking tot een Product. In de offerte staat omschreven welk Product onder welke aanvullende voorwaarden Impactainment Productions BV voor Opdrachtgever tot stand brengt en/of de opdrachtnemer afneemt. Ook de (aanvullende) voorwaarden waarop Impactainment Productions BV het Product voor de Opdrachtgever tot stand zal brengen/aan hem zal leveren, staan in de offerte nader omschreven. Direct zodra de Opdrachtgever de offerte voor akkoord ondertekent, ontstaat tussen de Opdrachtgever en Impactainment Productions BV een rechtsgeldige overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.4 “Product”: Mediaproducties in de ruimste zin van het woord. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: een item in een televisieprogramma, een door Opdrachtgever gesponsorde bijdrage in een televisieprogramma, een compleet tv-programma, een documentaire, [bedrijfs-]film maar ook een presentatie of reclamecampagne. Alle mediaproducties die Impactainment Productions BV voor Opdrachtgever vervaardigt en alle werkzaamheden en/of diensten die Impactainment Productions BV voor de Opdrachtgever verricht, kunnen als Product worden beschouwd. Alles wat Impactainment Productions BV en de Opdrachtgever over het Product hebben afgesproken, is omschreven in de offerte of overeenkomst.

1.5. “Werk”: alle voorstellen, adviezen, concepten, formats, ideeën, teksten, titels, bestanden, ontwerpen, uitvoeringen, presentaties, mediaproducties (waaronder foto’s, video’s, afbeeldingen) en alle andere werken in de zin van de Auteurswet die in het kader van de overeenkomst door Impactainment Productions BV zijn vervaardigd;

1.6. “Content”: ontwerpen, teksten, producten, bewegende beelden, afbeeldingen, huisstijl, logo’s, merken, e.d. die door de Opdrachtgever worden aangeleverd en die door Impactainment Productions BV in het Product verwerkt dienen te worden;

1.7 “Algemene Voorwaarden” : onderhavige algemene voorwaarden van Impactainment Productions BV, die zijn gepubliceerd op de website van Impactainment Productions BV [www.impactainment.com].

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Impactainment Productions BV, op alle overeenkomsten tussen Impactainment Productions BV en de Opdrachtgever en alle Producten en/of werkzaamheden c.q. dienstverlening van Impactainment Productions BV ten behoeve van haar Opdrachtgever(s).

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvullende opdrachten en opvolgende opdrachten van de Opdrachtgever die door Impactainment Productions BV worden uitgevoerd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de Overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

2.4 Eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.

2.5 Indien een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of anderszins niet afdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Impactainment Productions BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6 Impactainment Productions BV heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van Algemene Voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na de totstandkoming van de Overeenkomst akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Alle offertes van Impactainment Productions BV zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Impactainment Productions BV een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft Impactainment Productions BV het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen.

3.2 Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Impactainment Productions BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten waaronder transport-, verblijfs- en reiskosten.

4.2 Impactainment Productions BV heeft het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 5 UITVOERING

5.1 Impactainment Productions BV zal de aan haar opgedragen werkzaamheden ten behoeve van het Product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Impactainment Productions BV gerechtigd werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder de Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

5.3 De redactionele eindverantwoordelijkheid van het Product berust bij Impactainment Productions BV en/of de zendgemachtigde indien het Product wordt uitgezonden door een zendgemachtigde. Het Product dient te voldoen aan de voor de televisiezender of het platform geldende wet- en regelgeving op het gebied van reclame, sponsoring en productplaatsing. Impactainment Productions BV is te allen tijde gerechtigd het Product zodanig aan te passen dat deze alsnog in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving wordt gebracht en/of om het Product te wijzigen indien de zendgemachtigde daarom verzoekt.

5.4 Impactainment Productions BV kan niet garanderen dat het uitvoeren van de overeenkomst en het Product zal leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals bijvoorbeeld een omzetstijging, naamsbekendheid, (positieve) publiciteit en/of een bepaald aantal kijkers voor het Product. Impactainment Productions BV geeft geen enkele garantie af dat de door haar gepleegde inspanningen zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat.

ARTIKEL 6 TIJDSPLANNING

6.1 De in de Overeenkomst door Impactainment Productions BV gegeven tijdsplanning geldt slechts als indicatie. Indien in de Overeenkomst voor de voltooiing of uitvoering van bepaalde werkzaamheden en/of het Product een bepaalde termijn is overeengekomen dan is dit niet te beschouwen als een fatale termijn.

6.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Impactainment Productions BV is geaccepteerd.

6.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal Impactainment Productions BV niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de macht van Impactainment Productions BV liggen.

6.4. In het geval dat een door Impactainment Productions BV met de Opdrachtgever overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend, zoals bij een overmachtssituatie zoals omschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

6.5. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft Opdrachtgever niet het recht tot enigerlei schadevergoeding of een andere actie jegens Impactainment Productions BV.

6.6 Indien Impactainment Productions BV het vermoeden heeft of weet dat zij niet tijdig kan opleveren, dan zal Impactainment Productions BV de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 7 MEERDERE OPDRACHTEN VOOR HETZELFDE PROJECT

Wanneer Opdrachtgever een soortgelijke opdracht tegelijkertijd aan meerdere organisaties of personen wenst te verstrekken, dient hij of zij Impactainment Productions BV hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de Opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij een soortgelijke opdracht al reeds voor totstandkoming van de overeenkomst met Impactainment Productions BV aan een andere organisatie of persoon heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 JUISTHEID VAN GEGEVENS

8.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, gegevens en/of Content waarvan Impactainment Productions BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, kosteloos, tijdig en in het gewenste formaat en/of bestand worden aangeleverd en toegankelijk zijn voor Impactainment Productions BV.

8.2 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en/of Content, ook indien deze van derden afkomstig zijn, en dat het verwerken van deze informatie, gegevens en/of Content in het Product geen schending vormt van enig aan een ander toekomend (intellectueel eigendoms-) recht. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze informatie, gegevens en/of Content door Impactainment Productions BV vrijelijk kunnen worden gebruikt bij uitvoering van de Overeenkomst. Indien de verstrekte gegevens en/of Content van derden afkomen, zal de Opdrachtgever zorgdragen voor expliciete toestemming van de derden voor het gebruik daarvan.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart Impactainment Productions BV voor aanspraken van derden met betrekking tot enige (beweerdelijke) schending rechten van intellectuele eigendom en voor overige aanspraken in verband met door Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en/of Content, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

ARTIKEL 9 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten die rusten op het Product en de door Impactainment Productions BV vervaardigde Werken, berusten volledig bij Impactainment Productions BV.

9.2 Het is Opdrachtnemer niet toegestaan gebruik te maken van de rechten van Impactainment Productions BV zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Impactainment Productions BV. Iedere toestemming van Impactainment Productions BV aan Opdrachtgever of derden tot gebruik van (een deel van) de rechten van Impactainment Productions BV is altijd niet- exclusief, niet-overdraagbaar en omvat niet het recht sublicenties te verlenen. Alle rechten waarvoor geen uitdrukkelijk gebruiksrecht is verleend, worden door Impactainment Productions BV voorbehouden. Opdrachtgever verkrijgt slechts het recht op gebruik van het Product voor het doel en in de omvang zoals in de Offerte omschreven.

9.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten van Impactainment Productions BV rusten, zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Impactainment Productions BV verschuldigde zal hebben plaatsgevonden en akkoord is gegeven door Impactainment Productions BV.

9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een Product van Impactainment Productions BV aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Impactainment Productions BV. Impactainment Productions BV zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.

9.5 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, garandeert Opdrachtgever dat het gebruik door Impactainment Productions BV en haar opdrachtnemers, van de merken, handelsnamen, logo’s, teksten, afbeeldingen, producten en/of diensten van Opdrachtgever of de door haar vertegenwoordigde derden ten behoeve van het Product, is toegestaan en geen inbreuk vormt op eventuele rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Impactainment Productions BV van alle aanspraken van derden en zal Impactainment Productions BV ter zake volledig schadeloos stellen inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Impactainment Productions BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, indien:

1. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

2. Na het sluiten van de Overeenkomst aan Impactainment Productions BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond te vrezen geven dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

3. De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

4. Aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, dan wel de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert en/of als ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;

5. De onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd.

10.2 Impactainment Productions BV is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Impactainment Productions BV mag worden verwacht.

10.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Impactainment Productions BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Impactainment Productions BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. Indien Impactainment Productions BV haar verplichtingen opschort of de Overeenkomst ontbindt, kan Impactainment Productions BV terstond betaling verlangen van de reeds gemaakte kosten.

10.4 Impactainment Productions BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat Impactainment Productions BV de overeenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat Impactainment Productions BV de uitvoering van de Overeenkomst heeft opgeschort.

10.5 Impactainment Productions BV behoudt zich steeds het recht voor nakoming en/of aanvullende of vervangende schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 11 BETALING

11.1 Facturen van Impactainment Productions BV dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Minimaal 75% van het begrote bedrag dient voor aanvang van de werkzaamheden te zijn voldaan door Opdrachtgever. Hiervoor ontvangt Opdrachtgever tijdig een deelfactuur van Impactainment Productions BV.

11.2 Betalingen dienen tijdig, zonder enige opschorting of verrekening, te geschieden door overmaking op de bankrekening van Imactainment Productions BV, vermeld op de factuur.

11.3 Impactainment Productions BV is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van Opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie. Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

11.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om enige betaling aan Impactainment Productions BV (waaronder begrepen termijnbetalingen) tijdig en/of volledig te verrichten, is Opdrachtgever van rechtswege jegens Impactainment Productions BV in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. In dat geval is Opdrachtgever aan Impactainment Productions BV vanaf de vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening van het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd, bestaande uit de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW.

11.5 Alle zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten welke door Impactainment Productions BV ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING

12.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze afgegeven is.

12.2 Indien Impactainment Productions BV op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Impactainment Productions BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Impactainment Productions BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Indien en voor zover Impactainment Productions BV tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit deze Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk indien en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Impactainment Productions BV– zulks aan te tonen door Opdrachtgever.

13.2 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, kan Impactainment Productions BV niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. Een gebeurtenis die buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden;
  2. Een besluit van de zendgemachtigde om het Product op een gewijzigd tijdstip, niet, niet volledig of in gewijzigde vorm te vertonen;
  3. Enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.

13.3 De Opdrachtgever accepteert dat de uitvoering van de Overeenkomst vertraging kan ondervinden door onvoorziene omstandigheden. Impactainment Productions BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van dergelijke vertragingen.

13.4 Impactainment Productions BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.

13.5 Indien Impactainment Productions BV aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Impactainment Productions BV altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Impactainment Productions BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Impactainment Productions BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.6 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Impactainment Productions BV geleden schade die direct of indirect veroorzaakt is door de door of namens de Opdrachtgever aangeleverde informatie, gegevens en Content en/of de openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Impactainment Productions BV voor aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de aangeleverde informatie, gegevens en Content en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging

ARTIKEL 14 TEKORTKOMING IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV

14.1 Indien Opdrachtgever om welke reden ook van mening is dat Impactainment Productions BV (een onderdeel van) de Overeenkomst niet naar behoren nakomt, dient hij zo spoedig mogelijk een schriftelijke ingebrekestelling aan Impactainment Productions BV te sturen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te omvatten.

14.2 Indien Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na ontdekking van de vermeende tekortkoming of uiterlijk binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk in gebreke heeft gesteld, komen alle eventuele aanspraken van Opdrachtgever te vervallen

ARTIKEL 15 OVERMACHT

15.1 Indien Producent haar verplichtingen niet kan nakomen wegens overmacht, is Producent gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Er is in elk geval sprake van overmacht bij terrorisme(dreiging), oorlog, sabotage, stakingen, noodweer, overstromingen, maatregelen van overheidswege, ziekte, epidemieën, pandemieën of andere onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van Producent verlangd kan worden.

15.2 Producent is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor opdrachtgever ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen uit
de overeenkomst, voor zover dit te wijten is aan overmacht.

15.3 Onder overmacht dient eveneens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door Impactainment Productions BV inschakelde derde partij.

15.4 Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal Impactainment Productions BV de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 16 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op de rechtsverhouding tussen Impactainment Productions BV en Opdrachtgever is Nederlands recht met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen Impactainment Productions BV en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Impactainment Productions BV en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

IMPACTAINMENT PRODUCTIONS BV
Monnikeraklaan 10
3544TG Utrecht

KVK: 77102908
BTW: 860901324
NL88 RABO 0350243549
E-mail: info@impactainment.com